అక్టోబర్ 24, 2021

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

బక్రీద్ పండుగ

ఈద్గాలతో పాటు మక్కా మసీదులో సామూహిక ప్రార్ధనలు కొనసాగిన ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు..ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలలో వాహనాల దారి మళ్లింపు  ముస్లిం...
రేపటి బక్రీద్ పండుగకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి.. ఈద్గాల వద్ద ట్రాఫిక్ ఆంక్షల అమలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలలో వాహనాల...