జనవరి 19, 2022

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

Corona

45 రోజుల్లో మొత్తం రాష్ట్రంలో టీకాలు వేయగలం ఇక్కడ టీకాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నా..మనకు సప్లై లేదు నగరం ప్రపంచ...