అక్టోబర్ 25, 2021

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

బోనాల జాతర ఉత్సవాలు

మీరాలంమండి పూజల్లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ స్వేతా మహాంతి అన్నిరకాల కూరగాయలు,ఆకుకూరలతో ప్రత్యేక అలంకరణ దేవాలయంతోె పాటు ఆలయంలో...