మే 20, 2022

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

health minister eatala rejender

ఆర్సీ న్యూస్(హైదరాబాద్): చావనైనా చస్తా..గానీ ఆత్మ గౌరవాన్ని వదులుకోలేను.. అవసరమైతే రాజీనామాకు కూడా సిద్ధం..ఏం చేస్తవ్..కేసులు పెడతావా.. పెట్టు..జైలుకు...