డిసెంబర్ 3, 2021

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడానికి వెనుకడుగు వేయవద్దు.. ఇప్పటికే మొదటి డోసు తీసుకున్న వారంతా రెండో డోస్ తీసుకోవాలి.. రెండో డోస్...