జనవరి 19, 2022

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించాల్సిందే.. భౌతిక దూరం పాటించాలి.. గుంపులు గుంపులుగా ఉండకూడదు.. పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాలలో కరోనా...