డిసెంబర్ 3, 2021

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న చార్మినార్ పరిసరాలు.. నగర ప్రజలే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి చార్మినార్ చేరుకుంటున్న అమ్మవారి భక్తులు.....